Obchodní podmínky prodeje potravinářského zboží

 • Firma FishR umožňuje nákup za velkoobchodní ceny pouze partnerům, kteří předloží živnostenské či jiné obdobné oprávnění platné v České republice (ČR) a dále předloží potvrzení o registraci jako plátce daně z přidané hodnoty v ČR. Ostatním zákazníkům a zákazníkům nenaplňujícím tyto podmínky jsou určeny ceny pro koncového uživatele pro maloobchodní prodej.
  • Veškeré změny cen jsou vyhrazeny a podléhají výhradnímu rozhodnutí firmy FishR s.r.o.
  • Všechny ceny jsou stanoveny jako smluvní dle příslušných zákonu a souvisejících předpisů.
  • Ceny pro maloobchodní prodej jsou zásadně uváděny včetně DPH.
  • Ceny pro velkoobchodní prodej jsou zásadně uváděny bez DPH.
  • Při rozvozu zboží firmou FishR s.r.o. jsou účtovány následující ceny:
   • Rozvoz v oblasti Praha: 400,- Kč za každý rozvoz
   • Rozvoz mimo Prahu: cena stanovena smluvně pro každý rozvoz dle vzdálenosti dopravy.
 • Úhrada veškerých závazků odběratele vůči firmě FishR s.r.o. je nutnou podmínkou pro možnost využívání jakýchkoliv služeb firmy FishR s.r.o. odběratelem. FishR s.r.o. si vyhrazuje právo rozhodnout v konkrétních případech o poskytnutí svých služeb jiným než popsaným způsoben.
 • V případe úhrady fakturovaného zboží zákazníkem po datu splatnosti uvedeném na faktuře může být zákazníkovi účtována smluvní pokuta ve výši jedné poloviny procenta (0,5 %) z dlužné částky denně. Rozhodnutí o účtování smluvní pokuty je výhradním rozhodnutím firmy FishR s.r.o.
 • Převzetím nebo potvrzením převzetí prodávaného zboží, případně převzetím nebo potvrzením daňového dokladu/dodacího listu/potvrzení o zaplacení nebo závaznou či jinou objednávkou zboží odběratel zároveň potvrzuje, že byl s obchodními, reklamačními a záručními podmínkami firmy FishR s.r.o. detailně seznámen a stvrzuje také svůj bezvýhradný souhlas s obsahem obchodních, reklamačních a záručních podmínek firmy FishR s.r.o.
 • Rozdělení odběratelů do skupin dle výše odběru zboží

  • SKUPINA M - Koncový zákazník, maloobchodní prodej
   Odběratelé, kteří používají nakupované zboží pro vlastí potřebu a kteří nevlastní živnostenský list, nebo jiné obdobné oprávnění. Dále zákazníci, kteří nesplňují podmínky pro zařazení do jiných skupin.
  • SKUPINA D1
   Odběratel odebere za posledních šest měsíců zboží v hodnotě nižší než 50.000,- Kč (bez DPH).
  • SKUPINA D2
   Odběratel odebere za posledních šest měsíců zboží v hodnotě 50.000,- Kč (bez DPH) a vyšší.
  • SKUPINA D3
   Odběratel odebere za poslední tři měsíce zboží v hodnotě 300.000,- Kč (bez DPH) a vyšší.
   Zařazení do odběratelských skupin provádí odpovědná osoba firmy FishR s.r.o. vždy na začátku měsíce na základě obratu dosaženého v příslušném období.
V Praze dne 28.09.1999
Ing. Břetislav Chvála, jednatel